vii mind eksamile

Kasutustingimused

VEEBIKESKKONNA KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Teooria.ee veebilehe ja Teooria.ee õppekeskkonna (edaspidi: “Veebikeskkond”) kasutustingimused (edaspidi: “Kasutustingimused”) kehtivad OÜ Teooria, registrikood 11551789, aadress Mäealuse 2/1, Tallinn 12618 (edaspidi: “Teenuse osutaja”) kõikidele Veebikeskkonna kasutajatele (edaspidi: “Kasutaja”).

1.2. Veebikeskkonna kasutamisene on lubatud vaid eranditult kõikide Kasutustingimustega nõustumisel.

1.3. Veebikeskkonna  kasutamiseks loetakse Veebikeskkonna külastamist ja mistahes Veebikeskkonnas  asuva materjali kasutamist mistahes viisil või eemärgil.

1.4. Kasutaja, kes vormistab Veebikeskkonnas pakutava teenuse tellimuse, identifitseerib end sisestades registreerumisvormile oma isikuandmed ja tasub tellimuse eest, sõlmib sel hetkel Teenuse osutajaga teenuse müügilepingu. Teenuse müügilepingu võib Kasutaja sõlmida ka Teenuse osutaja partnerautokooli vahendusel.

1.5 Teenus aktiveerub peale kasutajatingimustega nõustumist ja kinnitust raha laekumise kohta Teooria OÜ arveldusarvele.

2. Teenused ja materjalid

2.1. Teenuse osutaja pakub Veebikeskkonna kaudu ligipääsu liiklusteooria õppematerjalidele. Koostööpartneritest autokoolidele pakub Teenuse osutaja teooriakursuste läbiviimise tugiteenuseid (elektroonilise õppevormi õppekeskkonna ja liiklusteooria õppematerjalide kasutusõigust, turundustegevust).

2.2. Veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Teenuse osutajale.

2.3. Teenuse osutaja võib Veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiendada, kustutada ja muul moel muuta.

2.4. Teenuse osutaja uuendab, kaasajastab ning kontrollib hoolikalt Veebikeskkonnas kajastatud info tõelevastavust, kuid ei garanteeri selle õigsust ega vastuta selle õigsuse eest. Teenuse osutaja ei vastuta Veebikeskkonnas kajastuva eksliku informatsiooni tõttu tekkida võiva kahju eest.

2.5 Täpsema info pakettide kohta on leitav teooria.ee kodulehelt.

3. Ostu sooritamine ja teenuste hind 

3.1. Ostu sooritamiseks valib Kasutaja välja soovitud teenuse ning kohustub registreerumisvormil sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, telefoni number, elektronposti aadress). Kasutaja tasub teenuse eest internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksu arve alusel. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay jne). Makseviise vahendab Maksekeskus AS.

3.2. Kasutaja võib teenuse osta ka tema poolt valitud Teenuse osutaja partnerautokooli vahendusel tasudes Teenuse osutaja teenuse eest vastavale autokoolile. Ka sellisel juhul laienevad Kasutajale kõik käesolevad Kasutustingimused.

3.3. Kasutaja kohustub tellimuse vormistamisel esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.4. Kõik Veebikeskkonnas välja toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 

3.5. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Veebikeskkonnas kuvatavaid hindu. Kui Veebikeskkonnas on muudetud hindu pärast Kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja võimaldama Kasutajale vastavate teenuste kasutamise tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

3.6. Pärast teenuse eest tasu laekumist edastab Teenuse osutaja Kasutajale viivitamata tasu laekumise kinnituse ning kasutajatunnuse ja parooli, mille abil Veebikeskkonnas sisse logides avanevad Kasutajale tema töölaud ja ta saab ligipääsu õppematerjalidele teenuse kirjelduses näidatud perioodiks.

3.7. Kinkekaardi ostmisel toimetatakse kaup Kasutajani Eesti Vabariigi piires SmartPosti teenuse vahendusel.

4. Intellektuaalne omand

4.1. Kõik autoriõigused Veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad Teenuse osutajale või on Teenuse osutajale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebikeskkonnas.

4.2. Veebikeskkonnas kasutatud materjalid, sh fotod, graafika, tekstid, helid, animatsioonid, videod, veebilehekülje kujundus ja muu intellektuaalne omand on kaitstud Eesti Vabariigi seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Kaitstud on nii veebilehekülje struktuur kui ka selle sisu, sh. tõlked.

4.3. Teenuse osutaja kirjaliku loata on keelatud nii autori isiklike kui ka varaliste autoriõiguste teostamine. Kasutajal ei ole muuhulgas õigust salvestada, kopeerida, reprodutseerida, muuta, üle kanda, edastada, levitada või avaldada ega kasutada tuletuslike teoste loomiseks Veebikeskkonda ega selle sisu (mistahes materjale).

4.4. Autoriõiguste rikkumise korral on Teenuse osutajal õigus Kasutajalt nõuda leppetrahvi summas 1500 eurot. Samuti on Teenuse osutajal lisaks õigus kõikide teiste õiguskaitse vahendite kasutamisele, sh nõuda autoriõiguste rikkumise lõpetamist ja kahju hüvitamist ulatuses, mida ei kata leppetrahv.

5. Isikuandmed ja privaatsus

5.1. Registreerudes Veebikeskkonna kasutajaks või asudes Veebikeskkonnas pakutavaid teenuseid kasutama, annab Kasutaja Teenuse osutajale nõusoleku Kasutaja poolt registreerumisel või Teenuste kasutamisel edastatud andmete töötlemiseks ja säilitamiseks Teenuse osutaja infosüsteemis vastavalt seadustele ja Kasutustingimustele.

5.2. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebikeskkonna teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses.

5.3. Teenuse osutaja ei edastata, avalikustata ega väljasta Kasutajate andmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus.

5.4. Juhul kui Kasutaja on ostnud teenuse, mis on seotud Kasutaja poolt valitud autokooliga, siis on Kasutaja andnud sellega enda nõusoleku tema andmete ja õppeedukust puudutava informatsiooni edastamiseks vastavale autokoolile õppeteenuste osutamiseks ja Maanteeametile järelevalve teostamiseks.

6.  Kasutaja õigused ja kohustused

6.1. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda kooskõlas Kasutustingimustega.

6.2. Kasutaja kohustub hoidma Veebikeskkonna sisselogimiseks tarvilikku kasutajatunnust ja parooli selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kasutaja kohustub viivitamata informeerima Teenuse osutajat nimetatud andmete sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

6.3. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda või Teenuse osutaja poolt osutatavaid teenuseid ning Veebikeskkonnas sisalduvaid materjale pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

6.4. Kasutajal on kohustus järgida Veebikeskkonna kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.

6.5. Kasutajal ei tohi kasutada Veebikeskkonda kasutades skripte, roboteid vm programme, mis ei ole mõeldud tavapäraseks internetisirvimiseks.

6.6. Kasutajal on keelatud Veebikeskkonda postitada informatsiooni, mis on sündusetu, solvav, ähvardav või muul viisil sobimatu. Samuti on Kasutajal keelatud levitada spam’i, kettkirju, viiruseid ja muud tehnoloogiat, mis kahjustavad või võivad kahjustada Teenuse osutajat või Veebikeskkonda.

7. Teenuse osutaja õigused ja kohustused

7.1. Teenuse osutajal on õigus vastavalt muudatustele õigusaktides, teenustes või Veebikeskkonna arengus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad koheselt nende Veebikeskkonnas avaldamise hetkest.

7.2. Teenuse osutajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Veebikeskkonnale (sh sulgeda Kasutaja konto), kui Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi.

8. Taganemine

8.1. Teenuse eest tasutu tagastatakse ostu sooritamisest 14 päeva jooksul ainult siis, kui Kasutaja ei ole ühelgi korral talle edastatud kasutajanime ja parooliga Veebikeskkonda sisse loginud ehk alustanud tasuliste teenuste kasutamist.

8.2. Teenuse eest tasutu tagastamise soovist tuleb Teenuse osutajat viivitamata teavitada e-posti teel aadressil info@teooria.ee. Sellisel juhul Kasutaja konto Veebikeskkonnas suletakse.

8.3. Õiguspärase taganemise korral kantakse raha Kasutajale tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast taganemise teate saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, milliselt toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

9. Vastutus 

9.1. Teenuse osutaja ei vastuta kasutajate poolt Veebikeskkonda sisestatud informatsiooni eest.

9.2. Teenuse osutaja ei vastuta Veebikeskkonna kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Teenuse osutaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Teenuse osutaja internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

9.3. Teenuse osutaja ei vastuta võimalike Veebikeskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest. Mistahes vastutuse korral on Teenuse osutaja vastutuse ulatus Kasutaja ees piiratud ostetud teenuse müügihinna suurusega.

9.4. Punktis 6.2 nimetatud andmete kolmanda isiku kätte sattumisest tekkinud kahjude eest vastutab Kasutaja, olles sh teadlik, et kolmandad isikud võivad andmeid kuritarvitades võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.

9.5. Kasutaja vastutab täielikult Veebikeskkonna Kasutustingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Veebikeskkonna teenuste kasutajatele või kolmandatele isikutele.

10. Kohaldatav õigus ja erimeelsused

10.1. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Kasutustingimustest, Teenuse osutaja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

10.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduses sätestatuga, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

10.3. Veebikeskkonna Kasutustingimustest tulenevad erimeelsused Kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Kasutustingimused on muudetud ja kehtestatud OÜ Teooria juhatuse poolt 26.01.2014. a.

Küsimuste korral või kui soovid meile teada anda Veebikeskkonnaga seotud rõõmudest või muredest, võta meiega ühendust e-posti teel info@teooria.ee.