vii mind eksamile

Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Teooria OÜ (edaspidi „Ettevõte“) poolt pakutavaid teenuseid ning kes külastavad Ettevõtte veebisaiti.

Milliseid isikuandmeid Ettevõte kogub?

Ettevõte võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, eelistatav keel, pangakonto andmed ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Ettevõte võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Kuidas Teie isikuandmeid kogutakse?

Ettevõte kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Ettevõtte teenuste ostmisel ja kasutamisel. Teie isikuandmeid kogutakse ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel Ettevõte isikuandmeid töötleb?

Ettevõte töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi päringutele vastamine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • õigustatud huvi
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • küsitluste läbi viimine
 • statistika koostamine
 • isikute kaitse
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kuidas ettevõte Teie isikuandmeid kaitseb?

Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja. Ettevõte kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad Ettevõtte kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine kolmandatele pooltele

Ettevõte võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Ettevõttele vajalikke teenuseid ((näiteks tarkvaraarendus, makse- ja postiteenuse osutajad jne.) Maksete teostamiseks edastab Ettevõte vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Ettevõte isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Ettevõttel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Ettevõte võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Rahulolu-uuringud

Ettevõte võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et viia läbi rahulolu-uuringuid.

Küpsiste kasutamine

Ettevõtte veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Ettevõtte veebilehe külastamisel võib Ettevõte koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja kohta ning muud sarnast teavet. Ettevõte töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Ettevõte võib edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Ettevõte võib isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagab Ettevõte, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Ettevõttelt oma isikuandmeid, nõuda vajadusel Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt aadressil info@teooria.ee. Ettevõttel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Ettevõttel on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Ettevõttel on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiva privaatsuspoliitika leiate Ettevõtte veebilehelt.

 

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Ettevõtte poole ülaltoodud kontaktil, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.